همزن و کفگیر دو کاره 

adriana hamzan 5 همزن و کفگیر دو کاره

خرید اینترنتی همزن دستی دو کاره ، با قابلیت استفاده به عنوان کفگیر و همزن

adriana hamzan 1 همزن و کفگیر دو کاره

دارای ضامن مخصوص ، جهت باز کردن ۲ عدد پره وسطی و تبدیل کفگیر به همزن

adriana hamzan همزن و کفگیر دو کاره

همزن و کفگیر دو کار

adriana hamzan 2 همزن و کفگیر دو کاره

خرید همزن و کفگیر دو کاره با بهترین قیمت

adriana hamzan 3 همزن و کفگیر دو کاره

همزن و کفگیر دو کاره با قابلیت باز شدن پره های وسطی ، و استفاده به عنوان همزن ، و بازگرداندن آنها به حالت قبلی و استفاده به عنوان کفگیر

adriana hamzan 4 همزن و کفگیر دو کاره adriana hamzan 6 همزن و کفگیر دو کاره